Privacyverklaring

PRIVACYBELEID VAN HET ORANJE COMITE WEERSELO.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting Oranje Comité Weerselo verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van Stichting Oranje Comité Weerselo, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting Oranje Comité Weerselo, Eertmansweg 1 7595PA Weerselo, tel 06-22487869, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Enschede onder dossiernummer 08127722
De functionaris leden is bereikbaar via secretariaat@ocweerselo.nl

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam,
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer

2.2 Stichting Oranje Comité Weerselo verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van verslagen
en uitnodigingen;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van cursussen, trainingen,
bestellingen, declaraties en afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3 Je naam en telefoonnummer worden gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de
Stichting Oranje Comité Weerselo en je te informeren over de ontwikkelingen van de
Stichting Oranje Comité Weerselo
E-mail berichtgeving :
Stichting Oranje Comité Weerselo gebruikt je naam en e-mailadres om je een nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten uitnodigingen voor vergaderingen, de notulen en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de Stichting Oranje Comité Weerselo te sturen. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via het secretariaat of via de e-mail..

3. Bewaartermijnen:
Stichting Oranje Comité Weerselo verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers:
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de Stichting Oranje Comité Weerselo passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting Oranje Comité Weerselo geen gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten:
5.1 Via het secretariaat van de Stichting Oranje Comité Weerselo kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
Stichting Oranje Comité Weerselo. zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het secretariaat.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Stichting Oranje Comité Weerselo je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze secretariaat; secretariaat@ocweerselo.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.